Zapytanie portal

Poznań, dnia 04.04.2011 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Fundację Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej projektu „Akademia Dobrego Startu - śląskie”, dofinansowanego ze środków EFS w ramach Działania 9.4 PO KL - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zamówienie realizowane w trybie zapytania o cenę na: dostarczenie portalu dyskusyjnego dla aktywnych.

I. Zamawiający

Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej

Os. Kalinowe 5B/9

62 - 090 Rokietnica k/Poznania

NIP: 7773096230

REGON: 301020372

KRS: 0000321060

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie portalu dyskusyjnego dla aktywnych nauczycieli umożliwiającego im wzajemny kontakt oraz organizację poprzez dostępny kalendarz ważnych wydarzeń.

III. Szczegółowe warunki zamówienia

Portal będzie składał się z:

 1. Strony głównej – ogólnodostępnej w Internecie
 2. Funkcjonalność forum, na którym zarejestrowany użytkownik może:

a)      Tworzyć grupy tematyczne

b)      Uczestniczyć w już stworzonych grupach tematycznych

c)       Akceptować uczestnictwo innych użytkowników w stworzonej przez siebie grupie tematycznej

d)      moderować swoje forum

 1. Nadrzędny system administracji, moderacji i sprawdzania użytkowników dla użytkowników administracyjnych 

IV. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni od podpisania umowy.

V. Opis warunków jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o zamówienie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w produkcji portali
 2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty

 Oferta:

 1. Musi zawierać dane dotyczące oferenta (pełna nazwa firmy, adres, telefon, e-mail),
 2. proponowaną cenę netto i brutto (należy podać łączną cenę za wykonanie całego zamówienia).
 3. Oferta musi zostać przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 zapytania ofertowego.

VII. Kryteria wyboru oferty

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
 3. W przypadku otrzymania ofert nie spełniających oczekiwań Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami.

VIII. Termin składania ofert

Na Państwa oferty czekamy do 18.04.2011r. do godz.16.00. Oferty prosimy przesyłać mailem na adres: biuro@ibras.org

IX. Osoba do kontaktów z oferentami

Jacek Sańko

Tel: 61 646 07 38

Fax: 61 666 13 19

Mail: biuro@ibras.org
ĉ
Jacek Sańko,
4 kwi 2011, 03:34