Zapytanie o cenę

W związku z realizacją projektu „Akademia Dobrego Startu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FUNDACJA INSTYTUT BADANIA I ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

OS. KALINOWE 5B/9, 62-090 ROKIETNICA

Zwraca się z zapytaniem o cenę zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz cateringu i  udostępnienia sali szkoleniowej podczas cyklu szkoleń zgodnie z poniższym zapotrzebowaniem*:

Terminy wykonania zamówienia:

- 23-27.03.2011 r.

- 27-30.04.2011 r.

- 05-08.05.2011 r.

- 08-11.05.2011 r.

- 22-25.08.2011 r.

- 25-28.08.2011 r.

- 13-16.09.2011 r.

- 24-27.10.2011 r.

- 23-26.11.2011 r.

- 07-10.12.2011 r.

Liczba uczestników: 12 uczestników + 2 trenerów x 434 noclegi + pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)

Catering na szkoleniu  - 12 uczestników + 2 trenerów x 31 dni

*Szczegóły w załączniku

Sala szkoleniowa x 31 dni

Miejsce szkolenia: województwo śląskie

Forma płatności: przelew

Sposób rozliczenia: min. 14 dni, warunkiem dokonania przelewu przez zamawiającego jest dostępność środków na koncie projektu „Akademia Dobrego Startu”. Podstawa wystawienia faktury będzie wykonanie zlecenia zgodnie z zawartą umową.

Spośród otrzymanych ofert, zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta pod względem niżej wymienionych kryteriów:

-  ceny brutto (wyżywienie + catering) 25%

- cena brutto (zakwaterowanie) 25 %

- cena brutto (sala szkoleniowa) 20 %

- lokalizacja 5 %

- infrastruktura i połączenie z węzłami komunikacyjnymi 15 %

- warunki płatności 10 %

Organizator cyklu szkoleń, w uzasadnionym przypadku, zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie szkoleń.

 Oferty należy składać w biurze projektu „Akademia Dobrego Startu” w Katowicach przy ul. Drzymały 20/6. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty  drogą poczty elektronicznej na adres: anna.bednarska@ibras.org bądź faksem na numer  61 666 13  19 w terminie do 28.02.2011 r.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej do 4.03.2011 r.