Opis projektuCelem głównym AKADEMII DOBREGO STARTU jest podniesienie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod wychowawczych.Uczestnicy/czki projektu będą mieli/miałe okazję do:

  • wzrostu swoich umiejętności dydaktycznych
  • podniesienia kwalifikacji i umiejętności wychowawczych
  • wsparcie w dziedzinie innowacji w nauczaniu poprzez portal edukacyjny 
  • korzystania z kursów e-learningowych poświęconych tematyce edukacji obywatelskiej


Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do nauczycieli/lek zatrudnionych na terenie województwa śląskiego, uczących w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bez względu na przedmiot nauczania.


Ofertę kierujemy w szczególności do nauczycieli/lek z maksymalnie 5-letnim stażem pracy lub/i zatrudnionych w szkole na obszarach wiejskich lub w niewielkiej miejscowości (do 25 tys. mieszkańców).W projekcie udział weźmie 12 osób, które w jego trakcie podzielą się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami/lkami.


       
Przebieg projektu

Projekt podzieliliśmy na dwa etapy oraz działania wspomagające.

Każdy/a uczestnik/czka który/a zostanie zakwalifikowany/a do udziału w AKADEMII DOBREGO STARTU weźmie udział w każdym z nich.

ETAP PIERWSZYSkłada się on z cyklu szkoleniowego oraz sesji coachingowych i superwizji: 


Cykl szkoleń:

1. Trening umiejętności interpersonalnych i integracji zespołowej (40h) 
2. Komunikacja interpersonalna (30h) 
3. Umiejętności wychowawcze nauczyciela (30h) 
4. Budowa zespołu klasowego (30h) 
5. Radzenie sobie ze złością w relacjach szkolnych (30h) 
6. Praca indywidualna z uczeniem (30h) 
7. Budowanie relacji z trudnymi oporującymi uczniami (30h) 
8. Motywowanie do zmiany zachowania i nauki (30h) 
9. Tworzenia i wprowadzanie skutecznych konsekwencji (30h) 
10. Społeczeństwo obywatelskie w polskiej szkole (25h) 

Zajęcia obywać się będą w ośrodku na terenie województwa śląskiego. Uczestnikom/czkom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały edukacyjne.

Superwizje

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma 14 godzin superwizji zajęć szkolnych w miejscu pracy. 

Coaching

Każda osoba biorąca udział w projekcie weźmie udział w 3 indywidualnych sesjach coachingowych.


ETAP DRUGI


Na tym etapie nauczyciele/lki w praktyce wykorzystają swoje umiejętności i wiedzę przeprowadzając seminaria dla innych nauczycieli/lek. Ważnym elementem tego etapu są też kursy e-learningowe oraz portal edukacyjny. 


Seminaria dla Rad Pedagogicznych

Każda osoba biorąca udział w projekcie będzie zobowiązana przeprowadzi seminarium dla Rady Pedagogicznej w szkole, w której pracuje. Za przeprowadzenie seminarium otrzyma wynagrodzenie.

Kursy e-learningowe oraz portal edukacyjny 

Dodatkowo jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na zajęciach osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość skorzystania z kursów e-learningowych. Portal edukacyjny, który stworzymy będzie wspierał nauczycieli/ki aktywnych/e w dziedzinie innowacji w nauczaniu oraz dawał możliwość wymiany doświadczeń i materiałów.